Production Designer: Vitoria Mitsuyo Wada | Diretora de Arte: Karla Reyes